Año Cargo
89/90 Vocal
88/89 Tesorero
87/88 Tesorero
86/87 Pro tesorero
1986 Pro tesorero
1985 Vocal